Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die door Ter Strate Management B.V. wordt besteed aan de inhoud en samenstelling van deze website een aanverwante communicatiemiddelen, kan Ter Strate Management B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de artikelen. Ter Strate Management B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie. Ter Strate Management B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ter Strate Management B.V. is ook niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Ter Strate Management B.V. te worden verzocht.